Aktualności

ONZ

RAPORTY ZŁOŻONE DO ONZ

  • Alternatywny raport na temat realizacji przez polski rząd zobowiązań  wynikających z Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,1998/ An independent report submitted to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 1998 [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

  • Raport o sytuacji kobiet 1999 - przedłożony Komitetowi Praw Człowieka ONZ / Independent Report Submitted to The United Nations Human Rights Committee on Gender Discrimination 1999 [PL] [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu Praw Człowieka w związku z raportem przedłożonym przez Polskę (Concluding Observations of the Human Rights Committee Poland)

  • Raport alternatywny do Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, oceniającego wdrażanie Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych 2002/ Women In Poland Sexual And Reproductive Health And Rights. Independent Report submitted to  the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2002 [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu ds. Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych (Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

  • Informacja do Komitetu Praw Dziecka ONZ, napisana przez Federację na rzecz Kobiet I Planowania Rodziny oraz Center for Reproductive Law and Policy (CRLP), 2002 / Supplementary information on Poland Scheduled for review by the Committee on the Rights of the Child during its thirty-first session 2002 [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ dla Polski Komitetu Praw Dziecka (Consideration of reports submitted by states partiesunder article 44 of the Convention (on the Rights of the Child))

  • Raport do Komitetu Praw Człowieka ONZ 2004 / The report submitted to Human Rights Committee, 2004 [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu Praw Człowieka (Concluding observations of the Human Rights Committee)

  • Alternatywny raport do Komitetu ONZ ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, napisany we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz praw kobiet  2006 / Shadow Report Republic of Poland, 2006 On the implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women  [EN]

vide Streszczenie ww. Raportu / Summary - Shadow Report To the Committee on the Elimination of Discrimination against Women of the United Nations 2006 [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet dla rządu polskiego 2007 r. (Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Poland 2007)

  • Raport nt. zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych w Polsce, przedłożony podczas  przeglądu stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce, prowadzonego przez Radę Praw Człowieka ONZ (UPR) 2008 / Submission of the Report on Sexual and Reproductive Rights in Poland by Federation for Women and Family Planning (FWFP) related to Universal Periodic Review of Poland (UPR) carried out by UN Human Rights Council for session scheduled for April 15, 2008 [EN]

vide REKOMENDACJE ONZ Roboczy Raport Rady Praw Człowieka ONZ dotyczący Polski ( Draft report of the working group on the Universal Periodic Review. Poland)

  • Raport alternatywny do Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, napisany we współpracy z Centrum Praw Kobiet oraz Kampania przeciw Homofobii 2009 / Report to the UN The Committee on Economic, Social and Cultural Rights in connection with the Fifth Periodic Review of Poland 2009 [EN] [PL]

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych (Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights). Rekomendacje częściowo przetłumaczone na język polski - VIDE

  • Raport Federacji na Rzecz Kobiet, Kampanii Przeciwko Homofobii oraz Centrum Praw Kobiet przedłożony Komitetowi Praw Człowieka ONZ w związku z Szóstym Sprawozdaniem Okresowym Rządu Polskiego 09.2010 / The Raport of the Federation for Women and Family Planning, Campaign Against Homophobia and Women's Right Centre Submitted to The United Nations Human Rights Committee in connection with the Sixt Periodic Review of Poland 09.2010 [EN]

 

vide REKOMENDACJE ONZ Komitetu Praw Człowieka (Concluding observations of the UN    Human Rights Committee). Rekomendacje częściowo przetłumaczone na język polski - VIDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij formularz
i otrzymuj biuletyn
Mam Prawo!

Programy Federacji:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Polecamy: